natalia(__ups

697 tekstów – auto­rem jest na­talia(__ups.

Przechszta innowiercy na słuzbie u ósmego zwycięscy

Znając wzor­ce zacho­wań mi­toma­nek ra­decznic­kich
z pełną od­po­wie­dzial­nością za dom­niema­nie złama­nia ósme­go pun­ktu De­kalo­gu mogę stwier­dzić że zarówno życie oso­bis­te pan a  [...] — czytaj całość

dziennik • 22 października 2017, 09:55

O macierzyństwie językiem literackim

Prag­nienie dziec­ka choćby i to naj­mocniej­sze nie jest w sta­nie urodzić uczuć ma­cie­rzyńskich
a je­dynie wskrze­sić naszą wewnętrzną ego­cen­tryczną wizję stra­tegii
w tej wal­ce o byt
u in­no­wier­cy

in­sp ; chłop dziecięciu tak jak byk cielęciu 

dziennik • 22 października 2017, 08:33

Rozmawianie rozmoczone trocinami na wygonie

A ty głupi kmiocie od układu tar­taczne­go piło po­dob­ne­go jeszcze raz zaj­dziesz mi z a skórę a poz­ba­wię Cię praw rodzi­ciel­skich w tem­pie ek­spres bez udziału bu­ry , by­naj­mniej . 

dziennik • 22 października 2017, 07:54

Na potworze z Loch Nes wyskrobane

Jeszcze raz głupia szczególna kas­to od szwedzkiego stołu podłożysz świ­nię mo­jej Go­si a wte­dy i ja o to­bie kil­ka słów opo­wiem na fo­rum. Mam jeszcze parę zaskórniaków scho­wanych na czarną godzinę w za­nad­rzu . Znasz li sek­to tą ku­ratelę tar­taczną ,czer­wo­nym łaj­nem rozpasaną? 

dziennik • 22 października 2017, 07:42

Parcie na gwiazdy po trupach wspomnień

Cóż mogę prze­kazać pies­kom
które wa­zeli­nują dok­to­ran­tce ze Sta­lowej , wy­budzo­na ze snu o czwar­tej nad ra­nem ich szczekaniem
naj­pierw wystąpiło sil­ne pod­dusza­nie w dok­rewnym , zwa­nym tar­czy­ca , ciśnienie podskoczyło [...] — czytaj całość

dziennik • 22 października 2017, 06:58

Jeśli kościół za­licza­my występując w cha­rak­terze słupa ,
trud­no będzie się nam ubiegać o bo­nus od je­go korze­ni
w pier­wszej ko­lej­ności . 

aforyzm • 22 października 2017, 06:40

***

Her­bert Zbigniew

Przesłanie Pa­na Cogito

Idź dokąd poszli tam­ci do ciem­ne­go kresu
po złote ru­no ni­cości twoją os­tatnią nagrodę

idź wyp­rosto­wany wśród tych co na kolanach
wśród od­wróco­nych ple­cami i oba­lonych w proch

oca­lałeś nie po to aby [...] — czytaj całość

wiersz • 21 października 2017, 12:43

W opo­wieściach z podróży
naj­ważniej­sze jest to co ulot­ne
cze­go nie można
w cza­sie ko­lej­ne­go powrotu
w to sa­mo miej­sce po­now­nie doświadczyć
Może być to choćby tyl­ko bu­tel­ka
z za­pisa­nym kad­rem
wspom­nień w jej wnętrzu

in­sp Ra­dio Z , ''ma­pa świata '' , roz­mo­wa z pa­nem Ro­ber­tem Maciągiem 

myśl • 21 października 2017, 09:48

Na ambitny wyścig szczurów

U Po­gar­dy w Play oraz u Na tal­ki w Dialogu
znaj­du­je się mój ewi­den­tny dowód
na po­niższą tezę w kwes­tii ne­gatyw­ne­go wpływu pseudo auto­rytetów na pro­ces  [...] — czytaj całość

dziennik • 21 października 2017, 09:26

Antidotum na uzależnie w pigułce

Wier­sze piszą ab­sty­nen­ci
w ciągu tworzą

in­try­gan­tki
pros­ta za­sada iluz­ji
która sa­ma so­bie może zap­rzeczyć
je­dynie na pod­wa­linie mo­tywac­ji

in­sp ''śniada­nie w ra­diu Z'' 

dziennik • 21 października 2017, 08:24
Zeszyty
  • zeszyt – niez­na­ny do­tyk

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

22 października 2017, 12:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Pewnego dnia zdobędę świat [...]

22 października 2017, 11:55natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Pewnego dnia zdobędę świat [...]

22 października 2017, 11:36natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Europa zjed­noczo­na? To się [...]

22 października 2017, 09:55natalia(__ups do­dał no­wy tek­st Przechszta in­no­wier­cy­na słuz­bie u [...]

22 października 2017, 08:33natalia(__ups do­dał no­wy tek­st O ma­cie­rzyństwie języ­kiem li­terac­kim

22 października 2017, 08:13natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Europa zjed­noczo­na? To się [...]

22 października 2017, 08:11natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

22 października 2017, 07:54natalia(__ups do­dał no­wy tek­st Rozmawianie roz­moczo­net­ro­cina­mi na wy­gonie

22 października 2017, 07:42natalia(__ups do­dał no­wy tek­st Na pot­worzez­LochNes­wys­kro­bane

22 października 2017, 07:16natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Pewnego dnia zdobędę świat [...]