natalia(__ups

350 tekstów – auto­rem jest na­talia(__ups.

Kiedy zło się w dob­ro bez pa­mięci za­pat­rzy , nie pot­ra­fi na­wet um­rzeć bez udziału je­go wsparcia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 21:34

Lo­jal­ność na­wet świe­czek nie mu­si roz­da­wać
tym bar­dziej za­biegać o ogarek 

myśl • wczoraj, 21:19

Ho­noru nie ku­pisz u kom­ple­mentów na ta­niej wyprzedaży 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 21:09

A kiedy dla bliźniego nie ma­my już żad­ne­go haczy­ka w pre­zen­cie zaw­sze mu możemy po­daro­wać fo­bie na dro­gow­ska­zie od su­ges­tywne­go zakrętu . 

myśl • wczoraj, 20:52

Najłat­wiej jest go­nić zajączka kiedy ma się na niego przynętę , bez przynęty sku­bany zaw­sze będzie od nas szyb­szy przez ten sen na ja­wie pod miedzą 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:42

Real­na per­spek­ty­wa wyos­trzy każdy horyzont 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:38

na Apel ze szczęśliwej literki

Za­bierz Mir­ku te­go sied­miolat­ka z dys­ko­teki wreszcie
bo mi mie­sza w We­nie i pod­piera wersy 

fraszka • wczoraj, 11:19

Tak umieć ot­worzyć że aż zat­ka na amen to do­piero mu­si być fir­mo­wy kor­ko­ciąg na chińskiej wyprzedaży

in­sp ''Od ucha do ucha '' 

myśl • wczoraj, 10:42

Gdy­by nie było zdrajców nie byłoby też żad­nej stro­ny .
byłby tyl­ko od ciągłego po­mawiania po tej sa­mej ko­lei ten sam środek 

myśl • wczoraj, 10:38

Jed­na stro­na dru­giej stro­nie ki­jem oka nie wy­kole

in­sp '' Od ucha do ucha'' w obu końcach parafrazy 

myśl • wczoraj, 10:26
Menu
Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 21:46natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Jak się w to [...]

wczoraj, 21:36dark smurf sko­men­to­wał tek­st Honorunie ku­pisz ukom­ple­mentów na [...]

wczoraj, 21:20natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:09natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:07natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Najłatwiej jest go­nić zajączka­kiedy [...]

wczoraj, 21:04natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

wczoraj, 21:01natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 20:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st czasem tak lu­bię grać pier­wsze [...]

wczoraj, 20:55natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

wczoraj, 20:53yestem sko­men­to­wał tek­st Najłatwiej jest go­nić zajączka­kiedy [...]