natalia(__ups

314 tekstów – auto­rem jest na­talia(__ups.

Kruszynka

Wy­syłam ci kwiaty polne
i ten po­ran­ny do­tyk rosy
w darze
po­wiadasz że to tylko
mar­ne grosze
że ta­kich pre­zentów
da­rować nie wy­pada
ale to tyl­ko Two­je zdanie
nag­ryzmo­liło przy blas­ku księżyca
pla­toniczne za­kocha­ne
w za­pożyczo­nej sławie [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 17:28

Deszcz

Kiedy wystukuje
na pa­rape­cie
ryt­micznie sambę
za­sypiam od razu
bo­wiem tyl­ko on
tak na prawdę
pot­ra­fi uspokoić
mo­je skołowa­ne myśli
tak szyb­ko
i niespodziewanie
a kiedy przechodzi
w mon­su­nową ulewę
zry­wam się na równe nogi
i już [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 17:11

Zas­ta­nawia mnie tyl­ko jed­no po której stronie
stała ru­da poet­ka od trójkąta im ma­na
która za po­mocą wersów wyroczni
do­nosiła nie tyl­ko na mnie
ale i na mo­je dzieci
do loży [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 9 fiszek • dzisiaj, 11:14

Na wyrocznię

Tak na prawdę to ra­zem z dziećmi po­kuto­waliśmy za grzechy tej dur­nej górki niepo­hamo­wanej w wyuz­da­niu
nie­chaj te­raz po­kutu­je sa­ma za siebie
za to że ma­nipu­lowała zakonnikami [...] — czytaj całość

fraszka • wczoraj, 18:57

Za to że mnie nie ugniatasz

Dzi­siaj mi się wyśniło przypadkiem
że właśnie do was biegnę
mo­je dziatki
z koszem do­rod­nych jabłek
po­malo­wanych pur­purą jesieni

z mis­ternie haf­to­wanym
kłosem pow­szechne­go chleba
na śnieżno­białej pościeli
ko­lorem po­god­ne­go nieba

wspi­nającą się al­kową
wąskiej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 18:50

Twoje łzy

Two­je łzy są niczym mor­ska bry­za
mus­kająca ciepłym do­tykiem roz­pa­mięty­wanie
aż do chwi­li kiedy poczu­cie winy
na fa­lach wspom­nień nie odpłynie w nieznane

Tyl­ko to­bie wol­no bez ograniczeń
sur­fo­wać na ich fali
dopóty [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 18:36

* * *

Nig­dy nie zro­zumiesz
zbłąka­nej duszy wędrow­cze
tak zu­pełnie
do końca
ona jest płochli­wa
i krucha
dla siebie sa­mej mil­cząca

W świet­le księżyca
wal­ca wyg­ry­wa na har­fie
w pochmur­ny dzień
z wiat­rem tańczy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 18:04

***

Po dwudzies­tu sied­miolet­niej
niep­rzes­pa­nej no­cy
pod­czas gdy sta­ruszek czas
cier­pli­wie przys­ta­je
 a w  zwier­ciad­le parafrazy
 
  uk­radkiem się przegląda
 przy­ja­ciółka wie­czność
piszę co następu­je
nie ilość kart pac­jen­ta
 na­wy­ko­wo pod­bi­ja­nych
by­wa w ce­nie
lecz ich ja­kość [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 17:37

Domokrążca

Był so­bie
młodo­ciany do­no­si­ciel
za którym go­nił
szczebrzeszyński
króliczek
ze ścięgnem
na­ciągniętym
czer­wo­nym

był on królem przekrętu
za­kocha­nym w fejk niusie
n a przed­mieściach
w po­siadłości le­wej renty
wieleb­ne­go mamony

bo­ga­ty biedak
wzbo­ga­co­ny przekrętem
ducho­wy żebrak

pos­po­lity
zdrajca 

wiersz • wczoraj, 17:20

Obłuda

Wol­ność i demokracja
cóż to ta­kiego
kiedy wokół rządzi
cwa­niac­two
zniewo­le­nie autosugestii
ku­mo­ter­stwo i prze­moc
na co­ko­le mamony
zbu­do­wa­ne
bez­wol­ne ple­mię
jas­ki­niowców
egoiz­mem wal­czące
ja­ko tym je­dy­nym orężem
w tej woj­nie krzyżowej
glo­ry­fi­kującej
ducho­we manekiny

w żywe oczy kpiące
z Dekalogu  

wiersz • wczoraj, 17:06
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 16:12natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na włas­ne życze­nie od­da­lamy [...]

dzisiaj, 16:09natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 16:07natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 15:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Przeniesienie złego do­tyku bra­ciszka­cioteczne­go [...]

dzisiaj, 12:53natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 11:54natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nowy czas

dzisiaj, 10:54natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 10:48natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 10:29natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 09:53natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera