natalia(__ups

38 tekstów – auto­rem jest na­talia(__ups.

Procent od dywanu *

Jeszcze jed­na dyg­resja
Wpraw­dzie wy­rocznię dla mnie
zre­dago­wała pa­ni po u jo­cie
i po socjologii
ale to baory od wyb­ranka
spod Nielisza po pob­ra­tym­cu stańczy­ku pod­sunęły jej po­mysłu motyw [...] — czytaj całość

felieton • dzisiaj, 08:50

Am­bicja i obłuda zaw­sze masze­rują w parze
na pochodzie przed wro­tami hipokryzji 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 07:53

Codzienność

Zaurocze­ni wscho­dem słońca
rodzący się dzień
w ra­mionach codzienności
tu­limy be­zin­te­resow­nie
u sa­mego je­go schyłku
tęczą ku niebu podążając
bezpowrotnie


od­czu­wamy pełną pier­sią
to wszys­tko co już za nami
tuż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 13:14

Lęgowy pasożyt milicjanta podrzucony do w spólnego gniazda

Bez­myślnie pałujący
niewin­nych pod porękę
po­sadzo­ny z ku­moter­stwa na urzędzie
ku pot­rze­bie białorus­kiej pre­mii
z ra­mienia upar­tyjnienia u czer­wo­nej gwar­dii
wy­pasiony brzuszek eme­rytur­ka wcześniej­sza
dla roz­rywki polowania [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 09:49

Na upieczonego w raju

Na­wet piorun ku­lis­ty wy­mięka
w ob­liczu ka­ry bożej
jaką za­daje chłopu ba­ba która siada wi­za wiz niego na przyjęciu z od­kry­tymi cyc­ka­mi transparentnie 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 09:41

Odtwórz  

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 09:06

myśl aby to z ciebie dla przykładu nie zrobili bezmyślnego króliczka

Jeżeli ja­kakol­wiek ma­nia ma podłoże ge­netyczne
to oz­nacza tyl­ko jed­no
że ziemia jest płas­ka
kos­mos jest abstrakcją
a Bo­giem jest piorun kulisty
który wpa­da do zak­rystii
 [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 07:38

Na marginesie dygresji sobie a makom

Masz rację ja­jo u mnie wszys­tko wi­dać jak na dłoni
i słychać , głow­nie pod ok­nem w za­par­tku ,
a głowę to można stra­cić nie tyl­ko na gi­loty­nie 'ale i dla [...] — czytaj całość

felieton • przedwczoraj, 19:15

Zaczarowany ogród

Zacza­rowa­ny ogród
nakłada uk­wieco­ne ponczo
słuchając w sku­pieniu
pochwal­ne­go hymnu
gra­nego przez ko­sa
na cześć fi­nezyj­nej bieli
pro­jek­to­wanej przez mis­trza
każdej wiosen­nej nadziei
w ko­lorze niewinności
ra­dośnie ko­kietują
niezapominajki
puszczając bys­tre
oczka w okół
za­pach bzu
szczęście roz­da­je na oślep
w nieparzys­tych płatkach
cze­rem­cha
bo­gac­twem kielichów
zachwy­ca
zeb­ra­nych w gro­nowe kiści
odurzając in­tensyw­nością za­pachu
zapłakaną sa­mot­ność
na gro­bie pog­rze­banej nadziei
w cieniu mil­czącej ciszy
roz­kwi­tającej
co­raz głośniej 

wiersz
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 18:12

Bławatki

Odkąd pa­miętam przed burzą
roz­no­sił się w moim do­mu za­pach
uśmie­chające­go się szczęścia
naiw­nym zbiera­niem
bławatków
śpiewały duszki
przeszłości
wbiegając do domu [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 17:31
Menu
Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 14:13silvershadow sko­men­to­wał tek­st Ambicjai obłuda­zaw­sze­masze­rująw parze na pochodziep­rzed [...]

dzisiaj, 10:51Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Ambicjai obłuda­zaw­sze­masze­rująw parze na pochodziep­rzed [...]

wczoraj, 17:39natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sarkazm w życiu, bar­dzo [...]

wczoraj, 13:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sarkazm w życiu, bar­dzo [...]

wczoraj, 13:32natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nogi - naj­bar­dziej poszu­kiwa­ny or­gan w [...]

wczoraj, 12:00natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zaczarowany ogród

wczoraj, 11:57natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nogi - naj­bar­dziej poszu­kiwa­ny or­gan w [...]

wczoraj, 09:37onejka sko­men­to­wał tek­st https://www.youtube.com/watch?v=HNOr1GxV8p0

wczoraj, 09:12natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st no­gi - or­ga­ny [...]

wczoraj, 07:25natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st W drodze do nieba: za [...]