natalia(__ups

248 tekstów – auto­rem jest na­talia(__ups.

* * *

Dopóty dob­ro ze złem wal­czyło
aż się w jedną szarą masę za­mieniło
tam gdzie o względy swoich po­cie­cha od lat wal­czy wy­leniła wyd­ra z nad­muchaną ka­pucynką

z opo­wiadań podopiecznej 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:59

Życzenia Emki

Ro­zum mnie na co-dzień
dzień po dniu
ale także i od święta
ro­zum mnie
i nie up­rzedzaj się
już do mnie
nig­dy więcej
ro­zum mnie
i nie prze­liczaj
poświęce­nia
na zys­ki i straty
ro­zum mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 06:34

na Romea

Nig­dy nie zos­ta­niesz pier­wowzo­rem
je­dynie pra­wem pier­wszej no­cy wkręcony
choćbyś miał wys­ta­wać na klat­ce godzi­nami
czy też miał ob­ci­nać ok­na eme­ryt­ki
me­todą na stójko­wego z szóstki z oddali 

fraszka
zebrała 6 fiszek • przedwczoraj, 00:01

chińskie pantaliony od klawiatury oclonej

ą od­cięło so­bie ogonek
i za­niosło go za stodołę
ę dos­tało zawrotu
i na­robiło in­nym kłopotu

u ot­warte było
nieg­rzeczne
i na sa­mym sobie
dla myślni­ka

zaszyło zawleczkę
ł aby nie być gor­szym
z pa­sa cnoty
zro­biło dla dyk­cji obcążek

ź z wrażenia
w pod­kreślni­ku zamarło
tyl­ko ć jak gdy nig­dy nic
na­dal idzie w nadpsiciu
w zaparte 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 19 lutego 2017, 06:31

Dla anomalii w grafitacji *

Kiedy toczysz się bez­wied­nie z górki
niczym be­zużyteczny przedmiot
two­ja pod­mioto­wość
mu­si się wspi­nać pod górkę
co­raz szyb­ciej i bieg­lej

mi­mo to nie szu­kaj sen­sacji w sensacji
bo się bar­dzo szybko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 lutego 2017, 05:01

dla panienki z okienka

A w wąwo­zie
dęby szu­mią
mocą niep­rze­mijającej siły
słowiańskiej piosenki
po­siwiałe wil­ki wyją
wzo­rem karła
rośnie w siłę
skrzecząc w cieniu
wy­palo­nej gwiazdy
ru­dy świerszczyk
tyl­ko sokół w śnieżnej ku­li  [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 lutego 2017, 04:57

Na dopalacza

Nie nap­ra­wisz ko­du ge­netyczne­go za­robaczo­nym śledziem
a i braków wycho­waw­czych nie dasz ra­dy wyrównać
podróbką czekolady. 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 16 lutego 2017, 07:50

prawo pierwszej nocy

Jeżeli je­dyne co odróżniasz w ko­lorach to biały i czerwony
na pew­no cię kurza śle­pota wcześniej czy później do­goni
choćby tyl­ko w te pędy czy aż na po­dorędziu
przy okaz­ji krop­ki w krop­ce czy też
al­fa­betem mor­sa pod kreską
w prze­ciekającej uszczel­ce
uszczel­ce


Odtwórz  

fraszka • 15 lutego 2017, 03:29

Prowokacyjny profil kleptomanii

Sędziowie którzy kradną w mar­ke­tach , nie tyl­ko elek­tro­niczne gadżety , za­pew­ne pragną włas­ne uczu­cie pla­toniczne do  [...] — czytaj całość

dziennik • 14 lutego 2017, 16:25

Pocałunek śmierdzi

To raczej niepojęte by ści­gany
mógł cień włas­nej wy­roczni dogonić
w oku wydzierżawionej ka­mer­ki
a na mo­lo tyl­ko wilki
w glo­nach rozpasanych

miałyby na­dal na­dawć
no­cami i dniami przekarmiane
na tej [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 13 lutego 2017, 00:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 19:34natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Dopótydobro ze złem wal­czyło [...]

dzisiaj, 19:32natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie można upaść, jeśli [...]

dzisiaj, 19:30natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st reflexum

dzisiaj, 19:30natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Dopiero wte­dy zro­bią z [...]

dzisiaj, 19:26natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 15:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dopótydobro ze złem wal­czyło [...]

dzisiaj, 15:48natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:57natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:55natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Dopótydobro ze złem wal­czyło [...]

dzisiaj, 14:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dopótydobro ze złem wal­czyło [...]