natalia(__ups

667 tekstów – auto­rem jest na­talia(__ups.

Naj­gor­sze w tym umiera­niu człowie­czeństwa jest jed­nak to 
jak idzie ta­ka pry­mus­ka do szkoły
do gim­nazjum ,
na po­kaz bo­goboj­na
przez zęby cedzi od niechcenia [...] — czytaj całość

anegdota • dzisiaj, 10:11

preambuła e poparcia dla protestu białej gwardii

Na szczątkach nieu­czci­wości
każdy po­lityczny szwin­del można
w ba­senie po­gar­dy
bez pop­ra­wek
zmieścić
wy­korzys­tując do te­go ce­lu
nieoby­tych
świeżo upie­czo­nych naiw­nych
choćby i niejadków

na dietce [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 06:51

Miniaturka Barbórka

Ten faj­ny kto w oczy nie mówi prawdy
ja się także na to 
nie tak dawno
dałam nabrać
opo­wiadając
wszem i wo­bec
że pa­ni Ba­sia
jest mo­rowa
i w dechę
docze­piony uśmieszek
upo­zoro­wany gry­masi k 
opa­nowa­ne do per­fek­cji
ma­niery
u księdza
w og­rodzie
pe­geeru
na ple­banii
przyswajane 

wiersz • dzisiaj, 05:54

raj

wyklęty
pseudo
autorytet
wiz­ja
jabłko
Ewa
ku­siciel­ka
Adam
ofiara

ko­jarzy­my
opat­rznie
fak­ty
pi­jani
wewnętrznym
wyparciem 

wiersz • dzisiaj, 05:45

Kalendarzyk kaganek

Bajkę zab­rał karlik
rym przeg­ra­ny w karty
koło ziar­no mieli
puen­ta się chwieje
kurzem obrósł Bolek
lo­tem la­ta korek
A dam w ra­ju stęka
wokół nim­fo męka
mam­rot rządzi wzrokiem
żyroskop
w odwłoku
roz­porki we wzwodzie
dziat­ki w zwi­sie chodzą
ta­tuńcio pijany
nie opo­wie bajek
w gar­dle zwiędły gat­ki
os­tały się jatki
oraz e tobołek 

wiersz • dzisiaj, 05:37

In­nym nie przeszkadzają two­je grzechy tak na prawdę
tyl­ko ich włas­ne od­grze­bywa­ne na ich kan­wie
be­zus­tannie ja­ko ci nieodłączni
to­warzysze niedoli
sumienia 

aforyzm • dzisiaj, 04:57

Kiedy człowie­czeństwo umiera
w zwier­ciad­le duszy
je­dynie wy­raz świ­nia
pot­ra­fi się
tak na prawdę
odmienić
ana­logiz­mem

in­sp : myśl dnia 

aforyzm • dzisiaj, 04:46

Dla odważnego rycerza od resuscytacji

I cho­ciaż mi zagłuszają każde wejście
ja i tak się bez ko­lej­ki czym prędzej wkręcę
aby pa­nu szczerze podzięko­wać
pa­nie Micha­le
za tą szklankę wody [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 14:44

A niech tam bo­hater­ka przep­ro­wadzka Grzdyl Grażyna
nie za­pom­ni up­chnąć ka­mień na ko­lana
pa­sażera wa­zelin ki 
przy okaz­ji
pod nieobec­ność sze­fa
aby było czym rzu­cać w sa­mot­ne ko­biet­ki
za Flo­ren­cją
na roz­kaz pro­win­cji od py c/h/y
n/i/e
księdza
Ucho­waj Boże
wszak on nies­ka­zitel­ny
Po­maza­niec

in­sp wkręty Pa­na Nosala 

anegdota • wczoraj, 12:41

Za­sada zaw­sze po­zos­ta­nie za­sadą
choćby i ją be­zus­tannie do kwa­su dodawano 

aforyzm • przedwczoraj, 18:20
Zeszyty
  • zeszyt – niez­na­ny do­tyk

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 10:22natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st https://youtube.com/watch?v=MK4rhSdUwg8 między kub­kiem czar­nej ka­wy a [...]

dzisiaj, 10:11natalia(__ups do­dał no­wy tek­st Najgorszew ty­mumiera­niuczłowie­czeństwa jes­tjed­nak to [...]

dzisiaj, 09:48natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Trzeba umieć afo­ryzm zro­zumieć.  

dzisiaj, 06:51natalia(__ups do­dał no­wy tek­st preambuła e po­par­cia dlap­ro­tes­tu [...]

dzisiaj, 06:45natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Trzeba umieć afo­ryzm zro­zumieć.  

dzisiaj, 06:41natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Naszczątkach nieu­czci­wości

dzisiaj, 05:54natalia(__ups do­dał no­wy tek­st MiniaturkaBarbórka

dzisiaj, 05:45natalia(__ups do­dał no­wy tek­st raj

dzisiaj, 05:37natalia(__ups do­dał no­wy tek­st Kalendarzykkaganek

dzisiaj, 04:57natalia(__ups do­dał no­wy tek­st Innymnie przeszkadzają two­je grzechy­tak­naprawdę [...]